Regulamin serwisu internetowego www.bjogostan.pl oraz Akademii Bogini Jogi www.bjogostan.pl/akademia

1

Definicje pojęć użytych w regulaminie

Platforma strona z płatnymi materiałami kursów jogi online

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu internetowego www.bjogostan.pl;

Hasło – ciąg znaków, definiowany przez Użytkownika lub generowany przez Platformę w procesie odzyskiwania hasła;

Nazwa użytkownika/Login – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas rejestracji;

Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach serwisu internetowego www.bjogostan.pl;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);  

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu

internetowego www.bjogostan.pl

Produkt – produkt oferowany w serwisie www.bjogostan.pl – zarówno fizyczny (DVD, CD, Książka), cyfrowy (kurs online, e-book itp.), jak również w formie usługi lub inny;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Magdaleną Bałdys a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.bjogostan.pl jako umowa zawierana na odległość;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);  

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Serwis – wirtualna Platorma dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem

www.bjogostan.pl/sklep umożliwiająca Magdalena Bałdys oferowanie bezpłatnych i odpłatnych Produktów;

System Płatności – podmiot zewnętrzny uprawniony do przyjmowania i przetwarzania płatności w imieniu Sprzedawcy, z którego systemem zintegrowany jest Serwis oraz w którym Sprzedawca posiada konto umożliwiające przyjmowanie płatności. W szczególności: Przelewy24.pl (przelewy bankowe, karty płatnicze);

Sprzedawca – Magdalena Bałdys działająca pod firmą Bjogostan, NIP: 5632132520, REGON: 362121298, z siedzibą na ul. 1 Maja 32/23 w Wodzisławiu Śląskim, kod pocztowy 44-304, e-mail: bjogostan@gmail.com

2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z oferty firmy dostępnej w serwisie www.bjogostan.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sprzedażą i dystrybucją towarów zamieszczonych w serwisie www.bjogostan.pl

zajmuje się firma Bjogostan, NIP: 5632132520, REGON: 362121298 z siedzibą na ul. 1 Maja 32/23 w Wodzisławiu Śląskim, kod pocztowy 44-304

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 2. a) warunki i zasady składania Zamówień w ramach oferty znajdującej się na www.bjogostan.pl;
 3. b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach

www.bjogostan.pl;

 1. W celu korzystania z oferty Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma zastrzega sobie możliwość

ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem www.bjogostan.pl do osób, które

ukończyły wiek 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda

rodziców bądź opiekunów prawnych.

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bjogostan.pl.
 2. Informacje o kursach podane na stronach internetowych www.bjogostan.pl, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3

Zasady korzystania z witryny

 1. 1. Warunkiem skorzystania z oferty bjogostan.pl jest poprawne wypełnienie i  zaakceptowanie formularza zakupu.
 2. Warunkiem zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu i Polityki prywatności oraz

podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 2. a) korzystania z serwisu www.bjogostan.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu,  
 3. b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach ww.bjogostan.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

4

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem www.bjogostan.pl  należy wejść

na wymienioną stronę internetową, dokonać wyboru Produktu (kursu lub e-booka) i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 1. Wyboru Produktu dokonuje się poprzez kliknięcie w przycisk “Kup Teraz”.
 2. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego z www.bjogostan.pl wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie to będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. a) przedmiotu zamówienia,
 2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów,
 3. c) wybranej metody płatności.
 4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, niezbędne do realizacji zamówienia, a także zapoznanie się z wymienionymi powyżej informacjami i naciśnięcie przycisku „Płacę”.
 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą

umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 1. Po weryfikacji przez Sprzedawcę Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Otrzymanie tego maila traktuje się jako zawarcie Umowy.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

5

Dostawa

 1. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Sprzedawcę należności za Produkty uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.
 2. Kursy i e-booki dostarczane są pod wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik otrzyma wiadomość z prośbą o samodzielne wygenerowanie loginu i hasła do Platformy kursu. Po zalogowaniu otrzyma On dostęp do zakupionych Produktów. Wiadomość zostanie dostarczona maksymalnie w przeciągu 24 h od akceptacji Zamówienia.
 4. Użytkownik kupujący kurs za pośrednictwem serwisu www.bjogostan.pl nabywa licencję,

która jest przeznaczona wyłącznie do użytku Kupującego. Zabronione jest zatem udostępnianie kursu innym osobom i jego odsprzedaż.

6

Płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl

7

Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania

przyczyny. W tym celu należy złożyć na piśmie stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od

dnia otrzymania przesyłki i wysyłać je na adres e-mail: bjogostan@jgmail.com lub

pocztą na adres firmy.

 1. Sprzedawca po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy ma 14

dni na zwrot należności za towar na rzecz Klienta.

 1. Wzór formularza, z którego Klient może skorzystać odstępując od umowy, dostępny jest tutaj: formularz odstąpienia od umowy
 2. Konsumentowi – zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta – nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8

Reklamacje dotyczące towarów

 1. Reklamacje należy kierować mailowo na adres bjogostan@gmail.com

(mailto:bjogostan@gmail.com) lub pocztą na adres firmy. Sprzedawca

zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

9

Licencja

 1. Klient może użytkować Towary zgodnie z poniższą Licencją.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z Towarów w Serwisie tylko i wyłącznie na własny użytek bez dalszego udostępniania.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
 4. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Towarów w rozumieniu Art. 50 Ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
 5. publikacji, dystrybucji, powielania Towarów,
 6. oddawania w najem Towarów,
 7. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Towaru.
 8. W przypadku kiedy Sprzedawca zauważy lub otrzyma informację o tym, że Użytkownik

narusza licencję, Sprzedawca wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na

koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania

Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania,

Sprzedawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia Licencji

Użytkownika lub innych praw do Towaru.

10

Odpowiedzialność

Użytkownicy korzystający z kursów dostępnych na stronie bjogostan.pl zobowiązani są do

dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia, aktualnej kondycji fizycznej i samopoczucia. Dane dotyczące przeciwwskazań do wykonywania niektórych ćwiczeń zostały wyszczególnione w opisach sesji kursów- Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią opisu będącego składnikiem sesji przed przystąpieniem do ćwiczeń. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie wykonywania ćwiczeń, ćwiczący zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania wykonywania ćwiczeń. Użytkownik korzysta z kursów dostępnych na stronie bjogostan.pl na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem firmy żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia zdrowia w związku z korzystaniem z kursów.

11

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym: www.bjogostan.pl
 2. W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w

regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej.

 1. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany te nie mają wpływu na Zamówienie złożone przed dniem wejścia w życie zmian.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą

starały się w pierwszej kolejności załatwić drogą porozumienia.

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie: Polityka prywatności
Dołącz do listy oczekujących We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.